Pride

Fokus på mangfold!
Print

Sammendrag

Elevene i 10. trinn skal lage en presentasjon hvor de sammenligner LHBT-rettigheter i to land. Denne presentasjonen skal vises for 8.trinn. I etterkant av presentasjonen skal de lage en TED-talk hvor de reflekterer over hva de sitter igjen med etter å ha jobbet med dette temaet.

Beskrivelse av prosjektet

I dette opplegget skal 10.trinns elever lage en presentasjon hvor de sammenligner LHBT-rettigheter i to land. Denne presentasjonen skal vises for 8.trinn. I etterkant av presentasjonen skal de lage en TED-talk hvor de reflekterer over hva de sitter igjen med etter å ha jobbet med dette temaet.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglig emne

Demokrati og medborgerskap

Kompetansemål i fag

Norsk
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
skienskya-pride-ted-talk-1

Lærerveiledning

Del 1 (2-3 timer):

Oppdrag 1: Finne fakta om ulike LHBT-rettigheter rundt om i verden.

 • Les ulike artikler om emnet:

–       https://www.aftenposten.no/norge/i/eQoRa/ilga-norge-nest-best-i-europa-paa-lhbt-rettigheter

–       https://amnesty.no/aksjon/5-ars-fengsel-ulovlig-kjaerlighet

–       https://amnesty.no/aksjon/seks-ar-i-fengsel-tegne-kvinnekroppen

–       https://amnesty.no/aksjon/studenter-straffes-pride-feiring

–       https://bufdir.no/lhbt/LHBT_og_levekar_Hva_sier_forskningen/Hva_er_LHBT/

–       https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/menneskerettigheter/veiledning_mr_lhbt.pdf

 • Snakk om det dere har lest og funnet ut.
 • Få besøk av fra representanter fra for eksempel Foreningen FRI, Skeiv ungdom eller Skeiv verden.

Oppdrag 2: Bli kjent med hva en TED-talk er.

 • Hør på ulike TED-talks, snakke om innhold og presentasjonsform. Du kan ta utgangspunkt i denne samlesida her:

–        https://www.ted.com/talks?language=nb

Del 2 (3-4 timer)

Elevene skal nå sammenligne LHBT-rettigheter i to ulike land. Den ene landet skal være Norge, mens land nr. 2 er valgfritt. Se under for tips til ulike land.

Elevene får følgende oppdrag:

  • Dere skal nå lage en presentasjon hvor dere sier noe om følgende:
   • Hva står bokstavene LHBT for og hva innebærer det?
   • Hvilke LHBT-rettigheter er det i de to landene? Hvilke ulikheter/likheter finner dere?
   • Hvordan er det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i de to landene? Er det samsvar mellom de rettighetene som finnes i landet og hvordan dagliglivet ellers er?
   • Hvordan kan man bidra til at det utvikles mer positive holdninger til LHBT i et samfunn?
  • Presentere for en gruppe fra 8.trinn.
Del 3 (1-2 timer)

Elevene skal nå forberede sin TED-talk. De skriver et notat hvor de reflekterer over hva de sitter igjen med etter å ha jobbet med LHBT-rettigheter. Oppbyggingen av TED-talen kan for eksempel være slik:

  • Innledning
  • Dine refleksjoner
  • Punch line

Elevene må øve på talen sin og deretter filmer den.

Vurdering

I dette opplegget er det presentasjonen som skal vurderes. Se forslag til vurderingskriterier under vedlegg.

Tips

 • TED-talken kan for eksempel også vises på foreldremøter, slik at foresatte får et innblikk i hva som gjøres på skolen.
 • Tips til land å sammenligne med: Polen, Russland, Egypt eller Jemen.
 • Liste over land hvor homofili er kriminalisert:

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search