Valgfilm

Lag en film om demokrati og medborgerskap.
Print

Sammendrag

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet.

skiensskya-ungdomstrinn-valgfilm-1144570834

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Dette en oppgave som handler om demokrati og medborgerskap.
Elevene skal i grupper på 3 og 3 lage valgfilm hvor de snakker om sine to hjertesaker. Denne skal legges ut på www.skiensskya.no eller Youtube.

Hele prosjektet tar ca. 4 uker. 2 uker til dusj og 2 uker til jobbing med produktet.

Opplegget er tenkt brukt på ungdomsskolen, 8-10.trinn.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Demokrati og medborgerskap fra Udir

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

Kjerneelementer:

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Språket som system og mulighet
 • Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål:

 • Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterettelig måte i egne tekster
 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Demokratiforståing og deltaking

Kompetansemål:

 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • reflektereover korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • reflektereover kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • utforskeulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • beskrivetrekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
KRLE

Kjerneelementer:

 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Kompetansemål:

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • identifisere og drøfteetiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
Kunst og håndverk

Kjerneelementer:

 • Kunst og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon

Kunst og håndverk:

 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
skiensskya-valgfilm-i-studio-1

Lærerveiledning

Del 1: Demokratidusj

skiensskya-valgfilm-demokrati-1
skiensskya-valgfilm-demokrati-filmer-folk

Tid: 10 timer

Denne delen brukes til å bli kjent med fagstoffet og sette seg grundig inn i temaer som er relevante for filmen som skal lages.

Eksempler på aktiviteter:

Eksempler på temaer som bør undervises om:

 • Demokrati som styreform – historisk i Norge og utenfor våre grenser
  • Eksempler på andre demokratier: Sveits med sitt direkte demokrati, de andre nordiske landene eller den demokratiske republikken Kongo, som ofte rangeres lavt
 • De politiske partiene i Norge
  • Hvilke saker er viktige for de ulike partiene? Både nasjonalt og i Skien
  • Hvem er de ofte enig/uenig med?
  • Har de tydelige slagord?
 • Hvordan fungerer lokaldemokratiet i Skien?
 • Definere de ulike begrepene knyttet til demokrati
  • Ytringsfrihet
  • Rettssikkerhet
  • Garanti for mindretallets rettigheter
  • Kildekritikk
  • Allmennstemmerett
  • Garanti for grunnleggende rettigheter
  • Velferdsstat
  • Frie og hemmelige valg
  • Flertallsstyre
 • Retorikk – etos, logos og patos
 • Forskjellen mellom rød, grønn og blå side i politikken

Etter dette velger elevene hvilken side de ønsker å være på (rød, grønn eller blå) og læreren lager grupper på bakgrunn av dette.

Del 2: Prosessen

Tid: 3-5 timer

Gruppene må velge seg ut to hjertesaker som er aktuelle for Skien, læreren lager en liste med forslag på forhånd:

 • Lag tankekart
 • Finn informasjon om sakene: hvilke utfordringer er knyttet til saken i dag, hvordan kan dette bli bedre, hvorfor er denne saken viktig og for hvem?
  • or å finne informasjon kan elevene lese ulike sider på nettet, kontakte politiske personer i kommunen, lese partiprogrammene, lese lokalaviser

Del 3: Arbeide med forberedelser til produktet

Tid: 2-3 timer

Elevene må nå skrive manus

Første del (ca. 60 sekunder):

 • Presenter deg selv og partiet ditt
  • Velg en hilsen som passer, og hils på publikummet ditt
  • Si hva du heter
  • Ta pause underveis og se inn i kameraet
 • Si noe som gjør at seerne blir interessert/nysgjerrig på å se videre

Andre del (patos):

 • Spill på følelsene til seerne dine. «Vet du hvordan det føles å … » om noe dere har med i hjertesakene deres

Tredje del:

 • Fortell om de to hjertesakene dere har valgt
  • Vi vil ha …
  • Vi ønsker oss …
  • Lokalsamfunnet trenger …
 • Avslutt med å se inn i kameraet

Fjerde del:

 • «Punch line» – lag et slagord som seerne kommer til å huske

Del 4: Produkt

Tid: 2-3 timer

Nå skal elevene øve på det som skal filmes

 • Elevene fremfører talen sin for andre
 • Prøvefilm og vis til tre voksne, få tilbakemeldinger om hva som var bra og hva som kan forbedres
 • Bli enige på gruppa om antrekk når den ordentlige filmen skal filmes
  Endelig filming
 • Film valgtalen, se gjennom og tenk etter om noe kunne vært gjort annerledes
 • Film eventuelt på nytt med endringer

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Elise Haugerud
Elise Haugerud

E-post: eh@du-verden.no

Les mer om Elise

Start typing and press Enter to search