Film – appell

Bærekraft i eget nærmiljø
Print

Sammendrag

Elevene skal jobbe med bærekraft i sitt eget nærmiljø. Arbeidet skal munne ut i en kort film, dette kan være en informasjonsfilm, en appell eller en reklamefilm.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Elevene skal jobbe med bærekraft i sitt eget nærmiljø og de skal sette seg inn i hva som er våre utfordringer, lokalt, nasjonalt og globalt. Arbeidet skal munne ut i en kort film, dette kan være en informasjonsfilm, en appell eller reklame. Filmene skal legges ut på informasjonsskjermer som står rundt om i byen vår. Dette er et opplegg som varer over en 10 ukers tid. Alternativt kan filmene vises lokalt på skolen eller som video på sosiale medier.

Formål

Vi ønsker unger som er bevisste på bærekraftig utvikling. Dette opplegget skal ende opp i et konkret produkt, en infofilm/appell/reklame, som skal vises på skjermer i Skien by, alternativt legges på FB eller youtube/instagram.  Gjennom dette arbeidet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emne

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Kjerneelementer og kompetansemål etter 10.trinn

Norsk

Kjerneelementer:

 • Muntlig kommunikasjon
 • Språket som system og mulighet

Kompetansemål: 

 • gjenkjenne og brukespråklige virkemidler og retoriske appellformer
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
 • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer
KRLE

Kjerneelementer:

 • Etisk refleksjon

Kompetansemål:

 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
Naturfag

Kjerneelementer:

 • Jorda og livet på jorda

Kompetansemål:

 • skrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer
 • gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen
 • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking

Kompetansemål:

 • Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte
  innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur/li>
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn/li>
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
Kunst og Håndverk

Kjerneelementer:

 • Visuell kommunikasjon
 • Kunst- og designprosesser
 • Kulturforståelse

Kompetansemål:

 • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess
 • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk
 • utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat
Matematikk

Kompetansemål:

 • Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra media og lokalsamfunnet.
 • Utforske og argumentere for hvordan framstillinger av tall og data kan brukes for å fremme ulike synspunkt.
skiensskya-ungdomstrinn-film-appell-991168058

Lærerveiledning

Del 1: Dusjing

Tid: Timer: Eventuelt 4-6 timer men i løpet av 2 ukers perioder

Dette er inspirasjonsfasen. Elevene får instruksjon om hva som er målet med prosjektet, nemlig  lage en informasjonsfilm/appell om miljøproblematikk. Her “dusjes” elevene med både eksempler på andre lignende produkter og informasjon og fagstoff om temaet. Hensikten med dusjen er å motivere og fylle elevene med ideer og inspirasjon.

 

Tips til inspirasjonsfilmer ment til samtale, dialog og bevisstgjøring:

Del 2: Arbeid med fagstoff

Tid: 2 uker 2-3 timer i uken

Dette er perioden hvor elevene jobber med utfordringer rundt bærekraft samt begynner å jobbe med retorikk knyttet opp mot sitt produkt.  I slutten av denne perioden skal elevene deles i grupper og lande på hva slags sluttprodukt de skal lage.

Norsk: Retorikk, Sjanger, virkemidler, mottakerbevissthet.
Samfunnsfag: Begrepsforståelse, konsekvenser av dårlig bærekraft, utfordringer knyttet til bærekraft, digtal påvirkning
Krle: Etisk refleksjon i forhold til bærekraft, Refleksjon rundt eksistensielle spørsmål,
Matte: Statistikk,
Naturfag: Energiproduksjon og energibruk, drivhuseffekt og klimaendringer

Del 3: Vi lager infofilmer/Apeller/Reklamer

skiensskya-film-appell-171583296

Tid: Ca. 4 timer i uka over 6 uker

I denne fasen jobber elevene med sitt produkt. Dette skjer i en prosessorientert arbeidsfase. Forslag til arbeidsbeskrivelsen finner du under her.

Vi ser følgende filmer som inspirasjon:

Arbeidsbeskrivelse:

 • Uke 1:
  • Lærer setter elevene sammen i grupper
  • Man kan avtale besøk av elever fra medialinjen i distriktet
   Man ser på andre eksempler på informasjonsfilmer
  • Gruppene får en konkret oppgavebeskrivelse:
   Lag en informasjonsfilm/apell/reklame til Skiens befolkning som skal bevisstgjøre
   folk på å ta bedre og mer bevisste bærekraftige valg
  • Elevene velger sin egen vinkling og tema
 • Uke 2:
  • Lærer godkjenner og veileder vinkling og tema
  • Elever lager manus
  • Elevene møtes i grupper og gir hverandre tilbakemelding på manus
 • Uke 3:
  • Lærer veileder manus
  • Elever lager storyboard
  • Tilbakemelding på storyboard i grupper
 • Uke 4 og 5:
  • Elevene planlegger filming – tester lyd/lys og virkemidler
  • Innspilling og ferdigstilling av produktet
  • Førpremiere: elevene viser sine filmsnutter for medelever
 • Uke 6:
  • Avduking av skjermer med foresatte og andre som er interessert

Begrepsordliste for elever

 • Fornybar energi
 • Renovasjon
 • Bærekraft
 • Co2 utslipp
 • Økosofi og ansvarsetikk
 • Økologisk fotavtrykk
 • Klima og miljø- departementet
 • Global oppvarming
 • Ekstremvær
 • Klimaendringer
 • Klimaflyktninger
 • Klima
 • Miljø
 • Globale miljøavtaler
 • Flyskam/kjøttskam
 • Klimagasser
 • FNs bærekraftsmål
 • Økosystem
 • Forvaltning
 • Klimakvoter
 • Drivhuseffekt
 • Gjenvinning og kildesortering

Tips / Ekskursjoner

skiensskya-film-appell-1204161821
skiensskya-film-appell-962379140

Forslag til ekskursjoner

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Mette Nøstdahl
Mette Sanni Nøstdahl

E-post: mette.nostdahl@skien.kommune.no

Les mer om Mette

Start typing and press Enter to search