Turistguide

Bli kjent med kulturminner i nærmiljøet, lage guide og bli kjent med Gunnar Knudsen.
Print

Sammendrag

Elevene skal lage en lokal “byvandringsbrosjyre” om kjente steder på Borgestad knyttet opp mot Gunnar Knudsen.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Elevene skal lage en lokal “byvandringsbrosjyre” om kjente steder på Borgestad knyttet opp mot Gunnar Knudsen. Brosjyren skal inneholde kart som andre elever kan følge, litt bakgrunnsinformasjon og fakta om hvert sted. Det skal lages oppgaver de kan gjøre knyttet til hvert sted.

Opplegget tar 2-3 uker

Opplegget er tenkt sent i 2. klasse evt. høsten i 3. klasse

Formål

Hensikten er å bli kjent med kulturminner i nærmiljøet, i tillegg lage en guide til en vandring som andre elever samt foreldre kan benytte seg av for å lære om nærmiljøet sitt.

De skal også bli kjent med Gunnar Knudsen vite noe om hva han har betydd for arbeideres rettigheter, demokrati og medborgerskap i Norge.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kjerneelementer:

Samfunnsfag

Demokratiforståelse og deltakelse

Elevane skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne påverke og medverke til samfunnsutforming. Innhaldet i dette kjerneelementet skal sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, notid og framtid.

Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no blir til. Elevane skal få vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande og -skapande åleine og saman med andre både i og utanfor klasserommet. I tillegg skal elevane kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv. Dei skal òg kunne vurdere kritisk om kjeldene er pålitelege og relevante.

Kompetansemål: Samfunnsfag 2. trinn

 • utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike valg
Norsk

Skriftlig tekstskaping

Elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. De skal kunne skrive på hovedmål og sidemål i ulike sjangre og for ulike formål, og de skal kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer. Videre skal de kunne vurdere andres tekster og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger.

Kompetansemål: Norsk 2. trinn

 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
 • skrive tekster for hånd og med tastatur
 • brukestore og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster
 • lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • Elevene skal utrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter.
Kunst og håndverk

Kunst- og designprosesser

Kjerneelementet kunst- og designprosesser innebærer at elevene skal utvikle nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer. Kjerneelementet vektlegger både åpne og utforskende prosesser, og stegvise prosesser med utvikling og innovasjon som mål

Kompetansemål: Kunst og håndverk 4. trinn

Elevene skal kunne bruke enkle komposisjonsprinsipper i fotografi og digitale verktøy.

Kroppsøving

Kompetansemål: Kroppsøving 4. trinn

 • lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng
 • forstå og følgje reglar i trafikken

Lærerveiledning

Del 1: Dusj

skiensskya-turisguide-byvandring-laerer-historie
skiensskya-turisguide-byvandring-laerer-historie-eksjursjon

Økt 1:

Elevene skal lære om Gunnar Knudsen

https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/gunnar-knudsen-la-grunnlaget-for-det-moderne-norgehttp://www.borgestadgard.no/historie/gunnar-knudsen/bestefar-var-en-streng-mann.html

Økt 2:

Elevene må også studere turistbrosjyrer og byvandringer finne ut hvordan de er bygget opp og utformet.

VisitTelemark 2018

Byvandring Oslo

På byvandring i Skien, kan bare se noen klipp for å se hvordan de snakker om det de går forbi og historien bak.

Del 2: Prosessen

Økt 3:

Her kan man ta utgangspunkt i skolens lokalhistorie og eventuelt kjente personer. Dette er et eksempel med utgangspunkt på Borgestad.

Elevene blir delt i grupper der de får ansvar for hvert sitt sted. Resultatet blir at klassen sammen har laget en turistbrosjyre/ byvandring om Gunnar Knudsen.

De må besøke alle stedene som er relatert til han, enten hele klassen eller den gruppen som skal jobbe med dette. Det kan være lurt at klassen/ gruppen har ulike oppgaver på hvert sted som en inspirasjon til å lage egne oppgaver i brosjyra senere.

Et tips: Finner du noen på gravstedet til familien Knudsen som ikke hører til familien? Hva står det på minnessteinen ved alleen? Hva har Gunnar Knudsen over armen på statuen? Tegn hovedhuset på Borgestad gård.

Steder som kan besøkes: Borgestad Gård, Kirken, alleen, Skagerak, statuen som står ved Skagerakbygget.

Man kan ta kontakt med kirken for omvisning og få høre bakgrunnen for hvorfor kirken ble bygget.

Elevene kan selv tar bilder på tur.

Elevene kan også søke på nett etter bilder de kan bruke.

Brosjyren skal inneholde et kart over området og vise tydelig hvor hver enkel severdighet er.

Det kan også være lurt å ta kontakt med Borgestad gård for omvisning.

http://www.borgestadgard.no/

Eleven må skrive refleksjonsnotat/logg etter hvert besøk.

De kan søke på nett etter fakta om stedet.

Lage tankekart over det som skal være med i brosjyren.

Elever og lærer blir enige om kriterier sammen, dette er lærerstyrt

 • Hvor mange setninger (Kanskje trenger noen forslag til modellsetninger)
 • Fakta
 • Beskrivelse
 • Relasjon til Gunnar Knudsen
 • Oppgave til publikum
 • Hvor mange bilder

Underveisvurdering:

Elevene skriver et utkast, som de får tilbakemelding på av lærer eller hverandre. Hovedmålet er å si to ting som er bra og en som kan blir bedre.

Del 3: Produktet

Rebusløp

Anne Margrethe Nordby, (pensjonert lærer fra Buer) er i familie med Gunnar Knudsen og kan kanskje komme å fortelle.

skiensskya-turisguide-byvandring-utenfor-museet

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

;

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search