Historie fra vårt lokalmiljø

I egen skolekrets
Print

Sammendrag

Omhandler hvordan lærere ved Skienskolene på 2.- 4. trinn kan jobbe med lokalhistorie og lokalmiljø for å skape et engasjement hos elevene knyttet til «Folkehelse og livsmestring» samt «Demokrati og medborgerskap».

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

KORT BESKRIVELSE

Dette tverrfaglige opplegget omhandler hvordan lærere ved Skienskolene på 2.- 4. trinn kan jobbe med lokalhistorie og lokalmiljø for å skape et engasjement hos elevene knyttet til «Folkehelse og livsmestring» samt «Demokrati og medborgerskap».

Det er tenkt 4 uker til dette prosjektet.

Formål

Elevene skal lære noe om lokalhistorien og lokalmiljøet knyttet til sin skolekrets.  De skal få kunnskap om hvordan barnefamilier bodde, arbeidsfordelingen i hjemmet og hvordan de livnærte seg.

Historiebevissthet er viktig for utvikling av demokratisk kompetanse. Når vi avklarer verdier og definerer sosialt ansvar og plikter, gjør vi det ved å se nåtiden i lys av tidligere erfaringer og forventninger om fremtiden. Men historiefaget bidrar ikke automatisk til demokratisk kompetanse; det krever at læreren bevisst tilrettelegger for dette (Ketil Knutsen, Bedre skole 05.02.2014)

Forankring i læreplanen

skiensskya-historie-fra-vaart-lokalmiljoe-skien-fra-gamle-dager

Fag

Norsk: Elevene skriver om de ulike familiene på bakgrunn av spørsmålsstillingene samt lager veggavis.

Samfunnsfag: Elevene får kunnskap om hvordan barnefamilier bodde og livnærte seg for ca. 100 år siden i sitt lokalmiljø.

Musikk: Elevene lærer seg sanger av Margrethe Munthe som var aktuelle for ca. 100 år siden, eksempelvis «Da klokka klang»

Kunst og håndverk: Estetisk framlegg som veggplakater – samarbeide med nærmeste bydelshus/ aldershjem.

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

 

Kjerneelementer:

 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Kompetansemål

2.trinn

 • Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter
 • Skrive tekster for hånd og med tastatur
 • Bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster
 • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder

4.trinn

 • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastaturet

 

Samfunnsfag

Kjerneelementer

 • Undring og utforskning
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger
 • Demokrati og medborgerskap
 • Identitetsutvikling og fellesskap

 Kompetansemål

2.trinn

 • Samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • Utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

4.trinn

 • Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
Kunst og håndverk

Kjerneelementer

 • Kunst og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon

 Kompetansemål

2.trinn

 • Vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling

4.trinn

 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Lærerveiledning

skiensskya-turisguide-byvandring-laerer-historie
skiensskya-turisguide-byvandring-laerer-historie-eksjursjon

I forkant av dette prosjektet kan det avklares med Skien historielag om hvordan det kan samarbeides når det gjelder ulike tilnærmingsmåter til temaet.

Det lokale bydelshuset/ aldershjemmet kan bli kontaktet med tanke på en presentasjon i form av en veggavis samt fremføring av denne.

Del 1 – Forkunnskap og orientering

Økt 1

Vi besøker Brekkeparken for å se og høre nærmere om hvordan folk i Skiens område bodde og levde for ca. 100 år siden.

Økt 2

Vi legger opp til et besøk av representanter fra Skien historielag

Samtale og refleksjon i klassen:

 • Vi studerer og sammenligner kart over skolens nærområde for omkring 100 år siden og nå.
 • Hvilke forandringer ser elevene?
 • Hva lå eksempelvis der skolen ligger i dag?

Økt 3

Også denne timen kan vi legge opp til et besøk av representanter fra Skien historielag

Det vises eksempelvis historiske bilder samt filmer som er relevant for timen.

Vi fortsetter videre med samtale og refleksjon i klassen og ser nærmere på folks levevilkår.

 • Hvordan bodde barnefamilier i vårt område?
 • Hva levde de av?
 • Hvor fikk man arbeid?

Del 2 – Elevene erfarer og lærer mer om sitt lokalmiljø for omkring 100 år siden

Økt 4

Elevene går i gang med eget arbeid knyttet til prosjektet.

Som en innledning til dette tar vi med historisk fotografier og finner de aktuelle stedene. Tar nye bilder som vi tar med oss tilbake.

Økt 5

Klassen blir delt i eksempelvis 4 grupper. Det velges ut fire fiktive barnefamilier med ulike inntektskilder.

Gruppene jobber videre med følgende spørsmål:

Antall familiemedlemmer?

Hvordan bodde de?

Arbeidsfordeling i hjemmet/utenfor hjemmet?

Hva levde familien av?

Økt 6

Gruppene lager hver sin veggavis som belyser hvordan ulike familier levde.

Økt 7

Som en avslutning på prosjektet blir veggavisene presentert på det lokale bydelshuset/aldershjemmet. Innledningsvis her kan f.eks elevene synge «Da klokka klang» o.a. sanger av Margrethe Munthe.

Begrepsordliste for elever

Lokalmiljø
Arbeidsfordeling
Inntektskilder
Veggavis

skiensskya-turisguide-byvandring-utenfor-museet

Tips

Teater Ibsen kan knyttes inn med tanke på tidsriktige klær samt rollespill.

En stund før oppstart av dette tverrfaglige opplegget kan det søkes om prosjektmidler

Lokalhistorie i skolesekken
– et 3-årig prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Kulturrådet

Gjennom utviklingstilskudd, informasjonsarbeid og veiledning skal Landslaget for lokalhistorie stimulere historielag over hele landet til å formidle kulturarven i eget nærområde til barn og unge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, Museumsforbundet, Riksantikvaren og Kulturvernforbundet.

Målet er først og fremst å utvikle formidlingstiltak som kan gjennomføres for elever i skoletida. Landslaget ønsker både å stimulere til formidlingsopplegg som kan gjennomføres på skolene, og formidlingsopplegg som foregår på bygdetun, i museer og i tilknytning til kulturminner og kulturmiljøer.

Prosjektet er en nasjonal satsing som løper over tre år. Utdelingspotten er på 1,2 millioner kroner og deles ut to ganger i året via søknad.

Søknadsfrister: 1. mars og 15. september.

For mer informasjon eller andre henvendelser, ta kontakt med prosjektleder Ingrid Synnøve Østvang på ingrid.ostvang@landslaget.org

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Bildene i denne artikkelen er hentet fra Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

;

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Ellen-Cathrine Neeb Kløcker
Ellen-Cathrine Neeb Kløcker

E-post: ellenc.n.klocker@skien.kommune.no

Les mer om Ellen-Cathrine

Start typing and press Enter to search