Dukketeater

Lag ditt eget dukketeater.
Print

Sammendrag

Elevene skal lage manus og dukketeater basert på Henrik Ibsens barndomsår.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene bli kjent med Henrik Ibsens liv og virke gjennom dukketeateret, med hovedvekt på hans barndomsår. Målet er at elevene selv skal fremføre et dukketeater med et manus de har skrevet selv. Opplegget er tenkt til 4. trinn, men kan også fungere på lavere eller høyere trinn.

Formål

Å bli kjent med Henrik Ibsen og hans barndoms by ved å blant annet utforske dukketeater som sjanger.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet. (fra overordnet del, LK20)

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Norsk

Kjerneelementer: 

 • Tekst i kontekst
 • Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål: 

 • Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk.
 • Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål.
 • Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter.
Kunst og håndverk

Kjerneelementer: 

 • Kunst- og designprosesser

Kompetansemål: 

 • Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
 • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling
Samfunnsfag

Kjerneelementer: 

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking

Kompetansemål: 

 •  Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Lærerveiledning

Del 1 – «Dusjen»

dukketeater-henrik-ibsen

I dusjen skal elevene lære mer om Henrik Ibsen og Skien, knyttet opp mot identitet og følelser. De skal også lære om dukketeater.

Forslag til temaer: 

 • Henrik Ibsens oppvekst i Skien
 • Fagartikkel for barn – last ned pdf her
 • Henrik Ibsens dukketeater på Venstøp.
 • Identitetsutvikling – hvordan kan oppveksten ha preget Ibsen?
 • Ibsen hadde flere barn han kunne leke med, i tillegg til søsken, men valgte heller å leke alene.
 • Ble fortalt at folk flest var verdt mindre enn de (overklasseoppdragelse)
 • Faren gikk konkurs og endte på Venstøp, før de flyttet til Snipetorp.
 • Skien og Ibsen
 • Klasseskiller
 • Sammenlikne byen før og nå
 • De ulike stedene Ibsenfamilien bodde
 • Steder i Skien med tilknytning til Ibsens karakterer

Dukketeater: 

Del 2 - «Prosessen»

Elevene skal bli kjent med Henrik Ibsens og hans barndoms by ved å blant annet utforske dukketeater som sjanger.   I denne prosessen skal elevene først lage et manus, før de deretter lager dukkene sine.

Manus:

Elevene lager egne manus basert på det de har lært om Henrik Ibsen. Eventuelt kan elevene se nærmere på ulike problemstillinger som Ibsen tok for seg i sine skuespill, for å så bestemme seg for relevant problematikk som de ønsker å fordype seg i. En annen mulighet er å ta utgangspunkt i et ferdig manus som de kan bearbeide.

Dukker:

Et poeng med dukkene er gjenbruk. Elevene kan produsere dukkene på mange ulike måter, ut fra hvilke ressurser som er tilgjengelige. Her kan man utforske ulike materialer for å skape forskjellige uttrykk. Dersom skuespillets handling er lagt til Ibsens samtid, kan elevene undersøke hvilke klesdrakter dukkene skal bære.

Del 3 – « Produktet»

Dukketeateret fremføres for klassen/trinnet, eller for et eksternt publikum som f.eks en barnehage i nærheten. Eventuelt kan man ta opptak av dukketeateret og gjøre det tilgjengelig for et publikum.

Begrepsordliste for elever

dukketeater-dukker
rik-og-fattig-av-henrik-ibsen-sko

Manus, scenografi, oppvekstvilkår, klasseskiller, roller, karakter

Tips

Opplegget kan inkludere andre fag som matematikk (målestokk) og musikk (blant annet Peer Gynt).

I delen som omhandler følelser og identitetsutvikling kan det knyttes opp mot Zippys venner eller psykologisk førstehjelp.

Kontakt en barnehage i nærheten som dukketeateret kan vises frem til. Eventuelt kan det vises til andre trinn på skolen.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search