Hurra for 17. mai!

17. mai på barneskolen!

Sammendrag

Gjennom samtaler og arbeidsoppgaver skal elevene bli kjent med ulike 17. maitradisjoner.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

Ved å arbeide med dette prosjektet skal elevene få kunnskap om og forståelse for hvorfor vi feirer 17. mai, hvordan vi feirer 17. mai, hvilke sanger vi synger, begreper som brukes og hvorfor går vi egentlig i tog?

Formål

Elevene skal lære om 17. mai, om tradisjoner og hvordan feiringen av 17. mai bidrar til  fellesskapet i Norge.

Forankring i læreplanen

Fag og kompetansemål

Samfunnsfag:
2. trinn:

 • reflektere over hvorfor mennesker har ulike meninger og tar ulike valg
 • beskrive og gi eksempler på mangfold i Norge med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket

4.trinn:

 • samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være del av fellesskapet
 • samtale om noen viktige offentlige institusjoner og virksomheter i Norge og reflektere over hva de betyr i livet til mennesker

Norsk:
2. trinn:

 • samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre
 • leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer
 • sette ord på egne følelser og meninger
 • samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt
 • skrive enkle beskrivende og fortellende teksten

4.trinn:

 • reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner
 • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk

Kroppsøving:

2.trinn:

 • Utforske egen kroppslig bevegelse i lek og andre aktiviteter, alene og sammen med andre
 • Utforske og gjennomføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, løpe, hinke, satse, lande, vende og rulle i ulike miljøer ut fra egne forutsetninger

4.trinn:

 • Utforske og gjennomføre leker, idrettsaktiviteter, danser og andre bevegelsesaktiviteter
 • Bruke kroppen til å utforske aktiviteter og utvikle grunnleggende bevegelser

Musikk:

2.trinn:

 • Utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven
 • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spill på instrumenter

4.trinn:

 • utøve og utforske et repertoar av sanger og danser fra ulike musikkulturer, inkludert samisk musikkultur

 

Kunst og håndverk:

2.trinn:

 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere

4.trinn:

 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning
 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling
Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap

Kjerneelementer

Samfunnsfag: Undring og utforsking, samfunnskritisk tenkning og sammenhenger, demokratiforståelse og deltakelse, identitetsutvikling og fellesskap.

Norsk: tekst i kontekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping

Musikk: utøve musikk, oppleve musikk, kulturforståelse

Kunst og håndverk: håndverksferdigheter, kunst og designprosesser, visuell kommunikasjon, kulturforståelse

Kroppsøving: Bevegelse og kroppsleg læring, Deltaking og samspel i bevegelsesaktivitetar, Uteaktivitetar og naturferdsel

microsoftteams-image-3

Lærerveiledning

Del 1 - Dusj

 • Start med sangen Til Dovre faller 
 • Kahoot-quiz 
 • Sant/usant om 17. mai:
  Skriv 10 påstander om 17. mai.

  • Forslag til gjennomføring:
   • elevene har en grønn blyant i høyre hånd og en rød i venstre. Læreren leser påstandene og elevene svarer ved å rekke opp den grønne blyanten om de mener det er sant og den røde om de mener det er usant.
   • To og to elever sitter sammen og sorterer påstandene i en sant- og en usant-bunke.
 • 17. mai-ordliste:
  • Lag ordlisten sammen med elevene på en plakat. Heng plakaten opp i klasserommet. Denne henger oppe i hele perioden, og kan fylles på underveis
   – snakk om ordene
   – fortell sidemannen noe du har lært/kan om 17. mai.
  • finn flere 17.mai-ord og lag tankekart i Kidspiration
 • Arbeid med ord knyttet til 17. mai. Se under tips for ulike forslag.
 • Lytt en 17. mai sang hver dag i perioden. Se under tips for forslag.

 

Del 2 - Planleggings- og arbeidsfase

Lag 17. mai-tog:

 • Start økten med å lære om hvordan man kan pynte seg på 17. mai.
 • Elevene får utdelt ett A5 ark i tegnepapir. De skal tegne seg selv i et festantrekk (bunad, festdrakt fra hjemlandet, kjole, dress, el.l). Figuren skal dekke arket fra topp til bunn
 • Den må ha en hånd som kan holde i et flagg. Flagget tegnes på eget ark som klippes ut og festes på figuren. Mellom flagget og figuren kan man tegne en pinne, eller bruke en grill-/bambuspinne.

OBS: figurene må tegnes forfra, eller i samme gangretning slik at alle i toget går samme vei.

Om figuren tegnes/farges på den ene siden kan toget henges på veggen. Om man vil henge toget på vinduet, synlig fra innsiden og utsiden, må figuren tegnes og farges på begge sider.

Lage brosjyre:

 • Forslag til mal: brosjyre_mal.ppt (live.com)
 • Forslag til innhold:
  • Legg inn fakta om 17. mai
  • Legg inn bilder fra Skien som har med 17. mai å gjøre (rådhuset, minneparken, etc.)
  • Lag en historie om en jente/gutt som feirer 17.mai i Skien.

Produkt

Elevene lager 17. maitog og/eller brosjyre

Tips

 • Forslag til aktiviteter/leker underveis:

 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search