Skien – min by

Bli bedre kjent med egen by
Print

Sammendrag

Elevene skal utforske og bli kjent med Skien. De skal også velge seg et sted, en bygning, et minnesmerke eller en statue fra Skien, å lage en presentasjon av arbeidet sitt.

Beskrivelse av prosjektet

Elevene skal utforske og bli kjent med Skien. De skal også velge seg et sted, en bygning, et minnesmerke eller en statue fra Skien, å lage en presentasjon av arbeidet sitt.

Hvis elevene har anledning skal de intervjue en eldre person som har vokst opp i Skien, som kan fortelle en historie fra gamle dager.

Opplegget skal vare i ca. 3-4 uker. Passer for mellomtrinnet (6. eller 7. trinn).
Produktet er en veggavis.

Formål

Bli bedre kjent med egen by.

Historiebevissthet er viktig for utvikling av demokratisk kompetanse. Når vi avklarer verdier og definerer sosialt ansvar og plikter, gjør vi det ved å se nåtiden i lys av tidligere erfaringer og forventninger om fremtiden. Men historiefaget bidrar ikke automatisk til demokratisk kompetanse; det krever at læreren bevisst tilrettelegger for dette.

Forankring i læreplanen

Fag

Norsk, samfunn og kunst og håndverk.

Tverrfaglig emne

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

«Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.»

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Samfunnsfag:

Kjerneelementer:

 • Undring og utforskning
 • Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning
 • Medborgerskap og bærekraftig utvikling
 • Identitet og livsmestring

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy
 • Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • Reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • Reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte
Norsk:

Kjerneelementer:

 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Språklig mangfold

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster
 • Utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet
Kunst og håndverk:

Kjerneelementer:

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse

Kompetansemål etter 7. trinn:

 • Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
 • Bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
 • Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
 • Analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk
skiensskya-ungdomstrinn-min-by-skien-826239942

Lærerveiledning

Dusj

 • Lese og utforske bøker, internett, aviser som omhandler Skien.
 • Besøk av historiker, journalist eller person som kan fortelle om Skien.
 • Et besøk i Brekkeparken.
 • Byvandring
 • Kart over Skien, eller deler av Skien.
 • Svare på spørsmål og gjøre oppgaver om Skien.
 • Tankekart
  • Tema
  • Fakta
  • Hva vil jeg lære?
 • Bestemme seg for hva de skal skrive om,et sted, en bygning, et minnesmerke eller en statue, og lære mer om valgt tema.

Produktet

Presentasjonen skal være 1-3 sider som lamineres. Eleven presentere opplegget sitt for eventuelt klassen eller klasser på skolen, og arbeidet henges opp på en vegg. Produktet kan også henges opp på for eksempel Ibsenhuset, Brekkeparken eller andre steder i Skien.

Begrepsordliste for elever

 • Fylke
 • Kommune
 • Ordfører
 • Geologi
 • Dialekt
 • Samferdsel
 • Næringsliv
 • Byvåpen
 • Lokalhistorie

Oppgaver

Her finner du tre eksempler på oppgaver. Det er mulig å printe ut disse og bruke dem direkte hvis du ønsker det.

Hvem er jeg?

Skien – min by

Forslag til tema

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search