Turløype

Lag en spennende turløype.
Print

Sammendrag

Elevene skal lage en spennende turløype i nærheten av skolen sin.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene lage en turløype/hinderløype i sitt nærområde. Opplegget kan fint tilpasses til alle trinn, fra 3.-10. Løypa kan være alt fra en enkel runde i skolegården til en større runde i nærområdet. Produktet blir å bruke løypa med venner, foreldre, lærere osv.

Formål

turloeype-mellomtrinnet-barna-balanserer-paa-nedfelt-tre
turloeype-mellomtrinnet-barna-mater-kua

Formålet er å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, noe som gir et mer positivt selvbilde. Samtidig blir man bedre kjent i lokalmiljøet. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Denne type aktivitet utfordrer motorikken og basisferdigheter hos barn på en god måte da den tilpasses det nivået deltakerne er på.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kjerneelementer:

Kroppsøving

 • Bevegelse og kroppsleglæring
 • Deltaking og samspeli bevegelsesaktivitetar
 • Uteaktivitetarog naturferdsel

Kunst og håndverk:

 • Visuell kommunikasjon
 • Håndverksferdigheter
Kompetansemål:

Kroppsøving

7. trinn

 • øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre
 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
 • forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

4. trinn

 • utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar
 • forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar
 • utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet
 • lage og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng

Naturfag:

7. trinn

 • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen

4. trinn

 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
 • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse
turloeype-mellomtrinnet-barna-studerer-bakken-ser-etter-dyr

Lærerveiledning

Dusj

I dusjefasen kan man se på ulike typer hinderløyper/turløyper som viser hva som er mulig å lage. Man kan teste ut eksisterende i nærområdet eller dit man har mulighet til å reise.

Om hinderløyper:

WOX Telemark i Skien fritidsparken: VOX TELEMARK i Skien fritidspark

Eksempel på hinderløype:   Over 600 deltakere på hinderløypa Hove Max

Hinderløype, aktivitetskassen (Opplegg gymsal/idrettshall): Se her

Hvordan lage hinderløype hjemme: Hinderløype hjemme 

Hinderløype-Barmark: Hinderløype – Barmark 

Aktiv 365 kan være aktuelt å invitere på skolen. Se her

Om turløyper:

Dersom man velger å lage egen «blåmerka» løype i skog og mark, kan det være aktuelt å koble inn DNT lokalt. Kanskje kan de dem komme på skolen og vise hvordan man tenker når man blåmerker løyper? Kanskje kan DNT være med på en ekskursjon i skog og mark?

Ut.no – kart med merkede turløyper: Se her

DNT og Skien turlag: Se her

Eksempel på kart over turløyper, Skien fritidspark: Se her 

Lage kart digitalt: Se her

Om fysisk aktivitet: 

Nrk-skole, Line ser på skjelettet: Se her 

Nrk-skole, Line ser på muskelen: Se her

Prosess

Det kan være aktuelt i denne fasen med opplæring som tar for seg kropp og aktivitet. Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvordan påvirker aktivitet oss psykisk? Hvordan påvirkes hjertet og lunger av aktivitet/inaktivitet? Hva kan hver enkelt gjøre for å fremme egen helse? Hva er for mye stillesitting? Her kan naturfag kobles inn.

I neste fase må man først bestemme seg for hva slags løype man ønsker å lage.

Muligheter:

 1. Hinderløype i skolegården, med bruk av utstyr fra skolen og/eller naturen.
 2. Bruk av nærområdet.
 3. Bruk av skog og mark for å lage sin egen merkede løype.
 • Velg område og type løype(r) som skal lages.
 • Del i grupper. Gruppene kan lage hver sin løype som alle gjennomføres. De kan også lage hvert sitt forslag til løype, med en avstemning over den beste til slutt.

Vinnerløypa blir gjennomført som et produkt. Hvis man går for avstemning, må elevene jobbe med en presentasjon for å «selge» sin løype.

I gruppefasen:

 • Bli godt kjent med området løypa skal være. (Måling av distanser og tidsbruk, terreng osv.)
 • Lag en plan over løypa. Her kan man tegne på ark, bruke PC, lage i Minecraft eller lage en modell. Dersom man er utenfor skolens område, er det aktuelt å bruke kart. Kartkunnskap må i så fall trekkes inn her. Aktuelt utstyr må planlegges.

Praktisk utprøving av løypene på hver gruppe. Sjekk f.eks. ut:

 • Hvor lang tid tar løypa?
 • Stemmer kartet/planen som er laget?
 • Fungerer utstyret/hindrene som planlagt?
 • Eventuelt gjøre justeringer.
 • Hvis det skal være avstemming, må gruppene nå planlegge sin presentasjon.

Produkt

Produktet er å lage en hinderløype/turløype som inneholder aktiviteter der man kan blant annet gå/løpe, hoppe, klatre, balansere, løse rebus osv. Her kan elevene komme med fantasifulle forslag. Dersom man er i skogen, kan man muligens merke sin egen «blåmerka» løype.

turloeype-mellomtrinnet-barna-i-hinderloeypa

Begrepsordliste for elever

Begreper knyttet til kart. Se nærmere på denne.

 • Målestokk
 • Rutenett/ Koordinatsystem

Tips - finner ingen

Tips skal inn her

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search