Se – lukt – smak

Kast mindre mat!
Print

Sammendrag

Hvert år kastes det store mengder spisbar mat. Det er ikke bærekraftig i det lange løp.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

skienskya-se-lukt-smak-matlaging-bake
skienskya-se-lukt-smak-matlaging-bake-2

I dette opplegget skal elevene utforske hvorfor det er slik, og hva de kan gjøre for å minske matsvinnet i verden. I slutten av perioden skal elevene lage et måltid i mat og helse laget med mat som ville blitt kastet. Opplegget er tenkt på 6. trinn.

Formål

At elevene skal se at mat ikke alltid følger best før-dato. Det er viktig å se, lukte og smake på maten for å sjekke om den er dårlig. Elevene blir bevisste på hvor mye mat de handler, hvor mye mat de lager, og hvor mye mat de kaster. På lang sikt er målet å få ned matsvinnet.

En annen viktig del av opplegget er å utforske hvilke standarder som gjelder for mat, og hva som skjer med den maten som er for stor, for liten eller for stygg til å kunne selges.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Bærekraftig utvikling

Fra udir.no:

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Bærekraftig utvikling
 • Samfunnskritisk tenkning og sammenhenger

Kompetansemål:

 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
Mat og helse

Kjerneelementer:

 • Bærekraftige matvaner og forbruk

Kompetansemål:

 • utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk
 • bruke sansane til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
skiensskya-se-lukt-smak-2

Lærerveiledning

Dusj

I dusjen skal elevene motiveres til å gjøre en forskjell hjemme, og bevisstgjøres på hva de selv kan gjøre for å leve mer bærekraftig.

Forslag til temaer:

 • Riktig oppbevaring av mat
 • Kildesortering
 • Hvor og hvordan mat blir produsert
 • Hvilke konsekvenser får det om vi fortsetter å kaste like mye mat?
 • Økologisk fotavtrykk
 • FNs bærekraftsmål (se spesielt på mål 12 og 2)
 • De 11 matvettreglene (hentet fra matvett.no)
 • Merking av mat (hentet fra Mattilsynet.no

Aktuelle aktiviteter:

 • Ekskursjon til Holdbart på Kjørbekk
 • Overvåkning av matsvinn på skolen/hjemme. En kan for eksempel lage søylediagram som viser matsvinnet i klassen fra uke til uke, og gange det opp for å se hvor mye det blir på et år.
 • Ekskursjon til nærbutikk for å se hvor mye varer de kaster.
 • Ekskursjon til Århus gård
 • Matsjokket (fra NRK)
 • Live redder verden. Litt (fra NRK)
 • Line fikser maten (fra NRK)

Prosess

skienskya-se-lukt-smak-matlaging-bake-steke

Elevene må forberede en meny kun ved å matvarer som ellers ville blitt kastet. Enten fordi de har gått ut på dato, eller fordi de er for store/små for å kunne selges. Prosessen vil derfor handle om å søke kunnskap om ulike matvarer og hvordan de holder seg etter utløpsdato.

Tips til aktuelle sider:

For å finne ingredienser kan en ta kontakt med nærbutikken og høre om de er interessert i å donere maten de kaster. Eventuelt kan en se hvilke ingredienser en har hjemme eller på skolen. Elevene skal kunne argumentere for valg av ingredienser.

Produkt

Etter å ha lært om matsvinn og hvilken påvirkning det har på miljøet, skal elevene lage et måltid med matvarer som har gått ut på dato. Måltidet skal presenteres og begrunnes for de andre i klassen.

Tips

skiensskya-se-lukt-smak-waste-of-food-v2

Som en underveisvurdering kan elevene for eksempel skrive et refleksjonsnotat.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Bilde av Ellen-Cathrine Neeb Kløcker
Ellen-Cathrine Neeb Kløcker

E-post: ellenc.n.klocker@skien.kommune.no

Les mer om Ellen-Cathrine

Start typing and press Enter to search