Demokrati

Hvordan kan jeg påvirke lokaldemokratiet?
Print

Sammendrag

Elevene skal lære om lokaldemokratiet, og hvordan de kan arbeide med politisk påvirkningsarbeid i Skien.

Beskrivelse av prosjektet

Kort beskrivelse

I dette opplegget skal elevene finne en sak eller tema de er opptatt av, og bruke det de lærer om demokratiske prosesser og lokaldemokratiet for å jobbe med saken/temaet. Opplegget er tenkt til mellomtrinnet, og kan gjennomføres uavhengig om det er valg eller ikke.

Formål

Formålet med opplegget er at elevene skal vite noe om hvordan lokaldemokratiet i Skien fungerer. De skal lære hvem som har de viktigste vervene i kommunen, og hvordan de har blitt valgt til det. Et mål er også at elevene skal bli bevisste hva de selv kan gjøre for å være med på å påvirke, og at de skal engasjere seg om en felles sak i klassen.

Forankring i læreplanen

Tverrfaglige emner

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Kjerneelementer og kompetansemål i fag

Kjerneelement:

Samfunnsfag:

 • Demokratiforståing og deltaking

Norsk:

 • Kritisk tilnærming til tekst

Kunst og håndverk:

 • Visuell kommunikasjon
Kompetansemål:

Samfunnsfag: 

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverkeog fremje bestemte syn
 • reflektere over kviforkonfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre delteki digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
 • beskrive sentrale hendingarsom har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
 • gi døme på kva lover, reglarog normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei

Norsk: 

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier
 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøyingog tegnsetting

Kunst og håndverk: 

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

Lærerveiledning

Dusjen

demokrati-alle-kan-bli-med

Denne delen er den mest omfattende. Her blir elevene bedre kjent med begrepene innenfor politikken, og hovedfokuset ligger på lokaldemokratiet i Skien. Parallelt med dette lærer elevene om hvordan de kan bruke stemmen sin i lokaldemokratiet for å påvirke i saker som opptar dem.

Forslag til temaer det kan undervises om: 

Samfunnsfag:
 • Hva er politikk?
 • Hvordan det politiske systemet i Skien fungerer
 • Stemmerett og hva det innebærer
 • Ytringsfrihet
 • Respekt for andres meninger
 • Kommunesammenslåing. Hva vil det ha å si for Skien?
 • Hva skjer med oss om vi blir ekskludert fra samfunnet?
 • Demokratiet er avhengig av at folk deltar
 • Fakenews
Norsk:
 • Argumentasjon
 • Leserinnlegg
 • Formelle brev og språkbruk
 • Rettskriving
 • Kommunikasjon og mottakerbevissthet
Kunst og håndverk:
 • Å uttrykke seg via bilder osv.
 • Reklame
 • Propagandafilmer

Del 2 - «Prosessen»

Del 1: Finne en sak som engasjerer.

I denne delen skal elevene sammen finne en sak de kan fordype seg i og jobbe vider med. Kanskje er det noe på skolen de ønsker å endre, eller noe i bydelen. Uansett er det viktig at det er en sak som engasjerer «på ekte» for at det skal oppleves relevant for elevene. Det kan være en sak som hele klassen jobber sammen om, eller flere saker som jobbes med i mindre grupper.

Del 2: Finne informasjon om saken

I denne delen skal elevene innhente informasjon om saken de har valgt seg. Er det noe som er gjort med saken tidligere, hvem må de eventuelt kontakte for å få mer informasjon.

Del 3: Lage produktet

I denne siste delen skal elevene bruke det de har lært til nå og lage et produkt for å påvirke saken sin.

Forslag til produkter:

 • Leserinnlegg: elevene må bruke det de har lært om mottakerbevissthet, argumentasjon og språkbruk til å skrive et leserinnlegg. Leserinnlegget kan sendes inn til Varden eller TA, eller publiseres i skoleavisa om de har det.
 • Brev: elevene skriver et formelt brev til de som kan ta beslutninger i saken deres. Her må de være nøye på for eksempel språkbruk, formuleringer og rettskriving.
 • Underskriftskampanje: elevene lager en underskriftskampanje og må i forkant bestemme seg for hvordan de vil publisere den. Skal det være på nett, eller skal det for eksempel deles ut på skolen.
 • Spørreundersøkelse: elevene lager en spørreundersøkelse for å undersøke andres syn på saken sin. I etterkant kan de lage diagrammer og statestikk i matematikk for å se på resultatene.
 • Demonstrasjon: elevene lager en demonstrasjon og setter seg godt inn i regler for dette. De kan lage plakater eller slagord for sin sak.

Produktet

Målet med prosessen er å prøve å påvirke en sak elevene er opptatt av. Dette kan være lokalt på skolen, i bydelen eller en sak som angår hele kommunen. Produktet kan derfor for eksempel være leserinnlegg, et brev, en underskriftskampanje, en video, en aksjon/demonstrasjon etc.

Begrepsordliste for elever

 • Bystyre
 • Formannskap
 • Ytringsfrihet
 • Stemmerett
 • Politikk
 • Argumentasjon
demokrati-alle-kan-bli-med-og-tale-for-forsamlingen

Tips

Opplegget kan ses i sammenheng med valg, enten Stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg. Det kan være mulig å få til en omvisning på rådhuset i Skien.

Andre fag som kan trekkes inn er for eksempel:

 Matematikk:
 • Prosent – stemmerett / de som ikke stemmer
 • Antall representanter i bystyret, flertall osv.
 • Spørreundersøkelser og diagrammer
Musikk: 
 • Hvordan musikk kan brukes politisk eller for å vekke engasjement
 • Sanger som:
  – Tenke sjæl
  – Din tanke er fri
  – Til ungdommen
  – Hall of fame

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

Dette verk er lisensieret under en Wikimedia Commons under Creative Commons lisens.

 

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search