Julegenser

Lag en julegenser og presenter den for medelever
Print

Sammendrag

Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Produksjon av en julegenser er en praktisk oppgave som skal gi elevene innblikk i bærekraftig utvikling, gjenbruk og redesign.

Beskrivelse av prosjektet

Elevene lager en julegenser eller en t-skjorte med fokus på bærekraftig utvikling, gjenbruk og redesign. Klærne kan presenteres for hele skolen i form av en mannekengoppvisning med foredrag av elever om hvorfor redesign er viktig. 

Opplegget er tenkt til 6.trinn, og vil ta ca. 2-3 uker. 

Formål

skienskya-julegenser-redesign
skienskya-julegenser-kule-jenter

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. 

 

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling. 

 

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres. 

 

Fra <https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/tverrfaglige-temaer/2.5.3-barekraftig-utvikling/ 

Forankring i lærerplanen

Samfunnsfag

Kjerneelementer:

 • Elevane skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonane ved berekraftig utvikling, og samanhengen mellom desse. 

Kompetansemål:

 • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra  
Naturfag

Kjerneelementer:

 • Elevene skal gjennom naturfaget øke sin forståelse av naturen og miljøet. Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg. 

Kompetansemål:

 • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 
Norsk

Kjerneelementer:

 • Elevene skal få positive opplevelser ved å uttrykke og utfolde seg muntlig. De skal lytte til og bygge på andres innspill i faglige samtaler. De skal presentere, fortelle og diskutere på hensiktsmessige måter både spontant og planlagt, foran et publikum og med bruk av digitale ressurser. 

Kompetansemål:

 • Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 
 • Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål 
Krle

Kjerneelementer:

 • Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper.  

Kompetansemål:

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid 
Kunst og håndverk

Kjerneelement:

 • Kjerneelementet håndverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid. De skal bruke harde, plastiske og myke materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte gjennom hele skoleløpet. 

Kompetansemål:

 • Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte 
skienskya-julegenser-kul-type-

Lærerveiledning

Dusj

Se filmer som handler om tema:

 • Sannheten om klesindustrien ( ca. 52 min.) 

https://tv.nrk.no/serie/stacey-dooley/2019/KOID25004618 

 • Hvorfor er klær så billige? ( ca. 5 min.) 

Hvorfor er klær så billige? – En film om bærekraftig forbruk 

 • Oppdrag bærekraft 

Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde 

 • Begreper knyttet til bærekraftig utvikling 

FN-s bærekraftmål 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

 

Se ulike eksempler på taler og fremlegg 

Eks: https://www.youtube.com/watch?v=8YZKpOVySBY 

Reflektere over hva som er viktig når man skal presentere noe og få fram et budskap. 

Talasomted 

Prosess

Elevene skal nå i gang med å lage en julegenser

 • Elevene tar med seg en ensfarget T-skjorte eller genser som de har hjemme
 • Elevene oppfordres til å ta med ting/pynt hjemmefra
 • Skolen bidrar med glitter, stoff eller andre aktuelle ting

Elevene deles i grupper på 3-4 stk for å lage Powerpoint-presentasjon
Elevene velger hva i en klesproduksjon de vil ha fokus på

F.eks: Produksjon, transport, miljøvern/ bærekraftig produksjon, FNs bærekraftsmål.
fattigdomsproblematikk

Klare kriterier, lages sammen med elevene.

Hva er viktig i et foredrag.
Elevene får tilbakemelding underveis fra lærer og medelever.
Generalprøve for egen klasse

Produkt

Genserne presenteres på en fellessamling sammen med powerpointen om hvorfor det er viktig med redesign.

Tips

Ideer for hvordan julegenser kan se ut finner du på Pinterest.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

 

 

 

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Rettigheter

Du kan fritt kopiere, spre og endre på dette materialet i undervisningssammenheng under følgende forutsetninger: Du kan ikke profittere på materialet og du skal oppgi opphavet til materialet. Om du endrer materialet og sprer verket videre, skal samme forutsetninger gjelde for dette verket.

CC bilde

Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.

Kontakt

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av lærere i Skien kommune. Ta gjerne kontakt hvis du bruker opplegget og har erfaringer du ønsker å dele.

Start typing and press Enter to search